Tin tức

THƯ NGỎ PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH GIO GROUP CHUNG TAY ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG Kính gửi: Toàn thể anh chị em cán bộ nhân viên Tập đoàn GIO Group Cơn bão số 8 và số 9 vừa qua đã càn quét, làm thiệt hại nặng nề về người …

Read More »

𝐀𝐍 𝐇𝐔̛𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐀𝐑𝐌𝐀 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆

𝐀𝐍 𝐇𝐔̛𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐀𝐑𝐌𝐀 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝑻𝑹𝑰̀𝑵𝑯 𝑫𝑼̛𝑶̛̣𝑪 𝑽𝑰𝑬̂𝑵/ Đ𝑨̣𝑰 𝑫𝑰𝑬̣̂𝑵 𝑲𝑰𝑵𝑯 𝑫𝑶𝑨𝑵𝑯 Đ𝑰 𝑳𝑨̀𝑴 𝑻𝑯𝑨́𝑵𝑮 10/2020 • 𝐵𝑎̣𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̆𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑐𝑎̣̂𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐? • 𝐵𝑎𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑎́𝑝 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑒̂̀ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑠𝑜̂́ 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑜𝑎𝑦 ℎ𝑜𝑎𝑦 𝑡𝑖̀𝑚 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ …

Read More »

𝑻𝑼𝒀𝑬̂̉𝑵 𝑫𝑼̣𝑵𝑮 𝑮𝑰𝑨́𝑴 Đ𝑶̂́𝑪 𝑽𝑼̀𝑵𝑮 𝑯𝑬̣̂ 𝑻𝑯𝑶̂́𝑵𝑮 𝑮 𝑺𝑯𝑶𝑷𝑷𝑬 7

𝑻𝑼𝒀𝑬̂̉𝑵 𝑫𝑼̣𝑵𝑮 𝑮𝑰𝑨́𝑴 Đ𝑶̂́𝑪 𝑽𝑼̀𝑵𝑮 𝑯𝑬̣̂ 𝑻𝑯𝑶̂́𝑵𝑮 𝑮 𝑺𝑯𝑶𝑷𝑷𝑬 7 𝑪𝑨́𝑪𝑯 𝑻𝑯𝑼̛́𝑪 𝑼̛́𝑵𝑮 𝑻𝑼𝒀𝑬̂̉𝑵: • 𝑪𝒂́𝒄𝒉 1: 𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒉𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 0981110950 • 𝑪𝒂́𝒄𝒉 2: 𝑮𝒖̛̉𝒊 𝑪𝑽 𝒗𝒆̂̀ 𝒆𝒎𝒂𝒊𝒍: 𝑡ℎ𝑎𝑚𝑣𝑡.𝑐𝑣𝑛𝑠𝑔𝑖𝑜𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝@𝑔𝑚𝑎𝑖𝑙.𝑐𝑜𝑚 (𝑇𝑖𝑒̂𝑢 đ𝑒̂̀ 𝑔ℎ𝑖 𝑟𝑜̃: 𝑇𝑒̂𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ – 𝐻𝑜̣ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑒̂𝑛) ____________________________________ 1. 𝑮𝒊𝒂́𝒎 đ𝒐̂́𝒄 𝑽𝒖̀𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒖 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒉𝒂̂́𝒑 𝒅𝒂̂̃𝒏 Từ …

Read More »

𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐂𝐏 𝐃𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝐀𝐍 𝐇𝐔̛𝐍𝐆 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆

𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐂𝐏 𝐃𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝐀𝐍 𝐇𝐔̛𝐍𝐆 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝑽𝒊̣ 𝒕𝒓𝒊́: 𝑇𝑟𝑜̛̣ 𝑙𝑦́ 𝐺𝑖𝑎́𝑚 đ𝑜̂́𝑐 𝑉𝑢̀𝑛𝑔/𝑄𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑇𝐷𝑉 𝑺𝒐̂́ 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈: 04 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 Đ𝒊̣𝒂 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚: 𝐿𝑜̂ 17𝐶2 , 𝑀𝑎̣𝑐 𝑇ℎ𝑎́𝑖 𝑇𝑜̂𝑛𝑔, 𝐶𝑎̂̀𝑢 𝐺𝑖𝑎̂́𝑦, 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 ————————————————– 𝑴𝒐̂ 𝒕𝒂̉ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄: 𝑚𝑢̣𝑐 đ𝑖́𝑐ℎ đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑄𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ …

Read More »

𝑻𝑼𝒀𝑬̂̉𝑵 𝑫𝑼̣𝑵𝑮 𝑪𝑯𝑼𝒀𝑬̂𝑵 𝑽𝑰𝑬̂𝑵 𝑪𝑯𝑨̆𝑴 𝑺𝑶́𝑪 𝑲𝑯𝑨́𝑪𝑯 𝑯𝑨̀𝑵𝑮

𝑻𝑼𝒀𝑬̂̉𝑵 𝑫𝑼̣𝑵𝑮 𝑪𝑯𝑼𝒀𝑬̂𝑵 𝑽𝑰𝑬̂𝑵 𝑪𝑯𝑨̆𝑴 𝑺𝑶́𝑪 𝑲𝑯𝑨́𝑪𝑯 𝑯𝑨̀𝑵𝑮 𝑪𝑨́𝑪𝑯 𝑻𝑯𝑼̛́𝑪 𝑼̛́𝑵𝑮 𝑻𝑼𝒀𝑬̂̉𝑵: • 𝑪𝒂́𝒄𝒉 1: 𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒉𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 0981110950 • 𝑪𝒂́𝒄𝒉 2: 𝑮𝒖̛̉𝒊 𝑪𝑽 𝒗𝒆̂̀ 𝒆𝒎𝒂𝒊𝒍: 𝑡ℎ𝑎𝑚𝑣𝑡.𝑐𝑣𝑛𝑠𝑔𝑖𝑜𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝@𝑔𝑚𝑎𝑖𝑙.𝑐𝑜𝑚 (𝑇𝑖𝑒̂𝑢 đ𝑒̂̀ 𝑔ℎ𝑖 𝑟𝑜̃: 𝑇𝑒̂𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ – 𝐻𝑜̣ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑒̂𝑛) ____________________________________ 𝑻𝒉𝒖 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑: Từ 𝟕.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 – 𝟏𝟓.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎/𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 . 𝑴𝒐̂ 𝒕𝒂̉ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄: …

Read More »

Tuyển dụng chuyên viên xuất nhập khẩu

💥TUYỂN DỤNG GẤP NHÂN SỰ CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU #LƯƠNG_THƯỞNG HẤP DẪN 💥 @# Chuyên viên xuất nhập khẩu: 2 người ——————————————— 🍀MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm đối tác, nhà cung cấp theo yêu cầu công việc của công ty Đánh giá và lựa chọn đối tác chiến …

Read More »

TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN THÁNG 5/2020

[Tin tuyển dụng] AN HƯNG PHARMA TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 05/2020 (Thu nhập 10tr – 20tr) #Trình_dược_viên tại các địa bàn cụ thể như sau: TDV tại khu vực Lào Cai: 1 người TDV tại khu vực Điện Biên: 1 người TDV tại khu vực Yên Bái: 1 người …

Read More »