Tuyển dụng

𝐀𝐍 𝐇𝐔̛𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐀𝐑𝐌𝐀 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆
📢📢📢𝐀𝐍 𝐇𝐔̛𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐀𝐑𝐌𝐀 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆
𝑻𝑹𝑰̀𝑵𝑯 𝑫𝑼̛𝑶̛̣𝑪 𝑽𝑰𝑬̂𝑵/ Đ𝑨̣𝑰 𝑫𝑰𝑬̣̂𝑵 𝑲𝑰𝑵𝑯 𝑫𝑶𝑨𝑵𝑯 Đ𝑰 𝑳𝑨̀𝑴 𝑻𝑯𝑨́𝑵𝑮 10/2020
• 𝐵𝑎̣𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̆𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑐𝑎̣̂𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐?
• 𝐵𝑎𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑎́𝑝 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑒̂̀ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑠𝑜̂́ 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑜𝑎𝑦 ℎ𝑜𝑎𝑦 𝑡𝑖̀𝑚 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑠𝑜̂́ 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔?
• 𝐵𝑎̣𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑏𝑎̀𝑖 𝑏𝑎̉𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̂𝑛 , 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔, 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑏𝑎̀𝑖 𝑏𝑎̉𝑛
• 𝐵𝑎̣𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝, đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝐷𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑐𝑎̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡ℎ𝑒̂́ đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑎́𝑐, đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝?
• 𝐵𝑎̣𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡𝑎̣𝑜 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑠𝑜̂́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑢̉ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔?
👉 𝐵𝑎̣𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑎̉𝑛 𝑐ℎ𝑖́?
⛳ 𝑯𝒂̃𝒚 đ𝒆̂́𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 ……….
• Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑜̣̂𝑡 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑜̛̃ 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 1 𝑚𝑢̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 đ𝑒̂̀ 𝑟𝑎.
• Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑏𝑎̀𝑖 𝑏𝑎̉𝑛, 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑘ℎ𝑜 𝑡𝑢̛ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 ℎ𝑜́𝑎 𝑡𝑢̛̀ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎 : 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̂𝑛 , 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 , 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑇𝐷𝑉 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑐𝑎̣̂𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑖̃𝑛ℎ 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑦/ 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 .
• Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢𝑔𝑗 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̂𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 , 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑑𝑐 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑦 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑐 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑑𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑘ℎ𝑜𝑎 ℎ𝑜̣𝑐 𝑔𝑜́𝑝 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑣𝑖̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑥𝑎̃ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑘hông 𝑐𝑜̀𝑛 𝑛𝑜̂̃𝑖 𝑙𝑜 𝑣𝑒̂̀ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ
• Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑚𝑒̂̀𝑚 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑘ℎ𝑜 𝑡𝑢̛ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̂𝑛 , 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 , 𝑣𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑡𝑒̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎́𝑐 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔 ,
• Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒍𝒊̃𝒏𝒉 𝒗𝒖̛̣𝒄 𝒅𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎.
• 𝐶𝑜́ 𝑙𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 𝑟𝑜̃ 𝑟𝑎̀𝑛𝑔 : 𝑠𝑎𝑢 2 𝑛𝑎̆𝑚 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑐𝑎̣̂𝑛 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑛 𝑚𝑜̛̉ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐 𝐾𝐷 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔
• 𝑇ℎ𝑢 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑙𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 + 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑜 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 07-10 𝒕𝒓 đ𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑻𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒗𝒂̀𝒐 𝒏𝒈𝒉𝒆̂̀.
• 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑜̂́ ℎ𝑎̂́𝑝 𝑑𝑎̂̃𝑛, 𝑠𝑎𝑢 𝟎𝟔 – 𝟏𝟐 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑜̂́ đ𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑜̛ 𝑢̛𝑜̛́𝑐.
🎯 𝒀𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖:
• 𝑇𝑜̂́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝/ 𝑐𝑎𝑜 đ𝑎̆̉𝑛𝑔/ đ𝑎̣𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝑦 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐;
• 𝐶𝑜́ 𝑖́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 6 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐;
• 𝐶𝑜́ đ𝑖̣𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑟𝑜̃ 𝑟𝑎̀𝑛𝑔, 𝑐𝑜́ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎𝑚 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐;
• Đ𝑎̣̆𝑡 𝑐ℎ𝑢̛̃ “𝑇𝑎̂𝑚” 𝑙𝑒̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̆𝑚 𝑘ℎ𝑎́𝑚, 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑏𝑎́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔;
• 𝐶𝑜́ 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑜̂́𝑡, 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑎̀𝑦 𝑣𝑎̂́𝑛 đ𝑒̂̀;
• 𝑁𝑎̆𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑛𝑔, 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑒̣𝑛, 𝑡𝑢̛ 𝑑𝑢𝑦 “𝑡𝑜̂́𝑡” 𝑣𝑎̀ “𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̛̣𝑐”
👉 𝑴𝒐̂ 𝒕𝒂̉ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄, 𝒒𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒍𝒐̛̣𝒊 𝑣𝑎̀ 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́, 𝑐𝑎́𝑐 𝑎𝑛ℎ/𝑐ℎ𝑖̣ 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑒𝑜 ℎ𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑎𝑢:
🔺 𝑷𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒔𝒖̛̣ – 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝑪𝑷 𝑮𝑰𝑶 𝑮𝑹𝑶𝑼𝑷
☎️ 𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: : 𝑀𝑠. 𝑇ℎ𝑎̆́𝑚 – 𝟎𝟗𝟖 𝟏𝟏𝟏 𝟎𝟗𝟓𝟎
📩 𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: 𝑡ℎ𝑎𝑚𝑣𝑡.𝑐𝑣𝑛𝑠𝑔𝑖𝑜𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝@𝑔𝑚𝑎𝑖𝑙.𝑐𝑜𝑚
🏢 𝑻𝒓𝒖̣ 𝒔𝒐̛̉ 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉: 𝐿𝑜̂ 17𝐶2, 𝑘ℎ𝑢 đ𝑜̂ 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑁𝑎𝑚 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑌𝑒̂𝑛, 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝐻𝑜̀𝑎, 𝐶𝑎̂̀𝑢 𝐺𝑖𝑎̂́𝑦, 𝐻𝑁
𝐺𝐼𝑂 𝐺𝑅𝑂𝑈𝑃 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑚𝑜̛̉ 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̛̉𝑎 đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 đ𝑜́𝑛 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛!
——————————————————————————————————————————
𝐍𝐇𝐀̂𝐍 𝐒𝐔̛̣ – 𝐆𝐈𝐀́ 𝐓𝐑𝐈̣ 𝐂𝐎̂́𝐓 𝐋𝐎̃𝐈 𝐓𝐀̣𝐎 𝐍𝐄̂𝐍 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐂𝐔̉𝐀 𝐆𝐈𝐎 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏
Edit

Nhân Viên Kinh Doanh – Toàn Miền Bắc

công ty An Hưng tuyển dụng nhân viên kinh doanh toàn miền bắc

      Tiếp nối sự thành công của nhóm sản phẩm thứ nhất, Công ty CP Dược phẩm An Hưng vừa cho ra đời nhóm sản phẩm thứ 2. Theo đó, để đảm bảo có đủ nguồn nhân sự đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường và mở …

Read More »

Vị trí: CHUYÊN VIÊN PR-EVENT

tuyen-dung

Tiếp nối sự thành công của nhóm sản phẩm thứ nhất, Công ty CP Dược phẩm An Hưng vừa cho ra đời nhóm sản phẩm thứ 2. Theo đó, để đảm bảo có đủ nguồn nhân sự đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường và mở rộng quy mô …

Read More »

Vị trí: TRÌNH DƯỢC VIÊN

tuyen-dung

    Tiếp nối sự thành công của nhóm sản phẩm thứ nhất, Công ty CP Dược phẩm An Hưng vừa cho ra đời nhóm sản phẩm thứ 2. Theo đó, để đảm bảo có đủ nguồn nhân sự đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường và mở rộng quy mô …

Read More »

Vị trí: QUẢN LÝ TRÌNH DƯỢC VIÊN

tuyen-dung

Tiếp nối sự thành công của nhóm sản phẩm thứ nhất, Công ty CP Dược phẩm An Hưng vừa cho ra đời nhóm sản phẩm thứ 2. Theo đó, để đảm bảo có đủ nguồn nhân sự đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường và mở rộng quy mô …

Read More »

Vị trí: NHÂN VIÊN TƯ VẤN

tư vấn sản phẩm

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm An Hưng Cần tuyển Vị trí: NHÂN VIÊN TƯ VẤN Tiếp nối sự thành công của nhóm sản phẩm thứ nhất, Công ty CP Dược phẩm An Hưng vừa cho ra đời nhóm sản phẩm thứ 2. Theo đó, để đảm bảo có đủ nguồn …

Read More »

Vị trí: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

tuyen-dung

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm An Hưng Cần tuyển Vị trí: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Tiếp nối sự thành công của nhóm sản phẩm thứ nhất, Công ty CP Dược phẩm An Hưng vừa cho ra đời nhóm sản phẩm thứ 2. Theo đó, để đảm bảo có …

Read More »

Vị trí: KẾ TOÁN BÁN HÀNG

tuyen-dung

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm An Hưng Cần tuyển Vị trí: KẾ TOÁN BÁN HÀNG Tiếp nối sự thành công của nhóm sản phẩm thứ nhất, Công ty CP Dược phẩm An Hưng vừa cho ra đời nhóm sản phẩm thứ 2. Theo đó, để đảm bảo có đủ nguồn nhân …

Read More »

Vị trí: CÔNG NHÂN PHA CHẾ

tuyen-dung

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm An Hưng Cần tuyển:  Vị trí: CÔNG NHÂN PHA CHẾ Tiếp nối sự thành công của nhóm sản phẩm thứ nhất, Công ty CP Dược phẩm An Hưng vừa cho ra đời nhóm sản phẩm thứ 2. Theo đó, để đảm bảo có đủ nguồn nhân …

Read More »